متن کنوانسیون تیر TIR در 6 فصل | کنوانسیون تیر

متن کنوانسیون تیر | عهدنامه کارنه تیر

اسناد اصلی حمل
  • زبان……………………………………………………………………………………….فارسی
  • تعداد فصل…………………………………………………………………………………….6
  • تعداد صفحه………………………………………………………………………………….34
  • ناشر……………………………………………………………..آینده سازان آسایش فردا