اصول و کلیات بیمه باربری

اصول و کلیات بیمه باربری در 16 گام

 

اصول و کلیات بیمه باربری با توجه به گستردگی مجموعه خطراتی که ممکن است محموله بیمه شده را تهدید کند باید مورد مطالعه قرار گیرد و هر شرکت حمل و حمل کننده باید این اصول و کلیات بیمه باربری را بداند.

در این مقاله با تمامی اصول و کلیات بیمه باربری و کاربرد آن آشنا می‌شوید.

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات کالا

 • آگاهی از تعرفه کالا؛
 • اخذ پروفرما از فروشنده؛
 • مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش؛
 • اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های ذیربط؛
 • مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه؛
 • بعد از ثبت سفارش کالا در بانک واسطه معامله نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌گردد.

پیش فاکتور

پیش فاکتور سندی است که فروشنده آن را تنظیم، مهر و امضا می‌کند.

موارد موجود در پیش فاکتور عبارتند‌از :

 • نام و نشانی فروشنده؛
 • نام و نشانی خریدار؛
 • شماره و تاریخ صدور پیش فاکتور؛
 • نام و مشخصات کالا؛
 • مقدار کالا؛
 • ارزش واحد، ارزش کالا؛
 • کرایه حمل؛
 • نحوه بسته بندی؛
 • بازرسی؛
 • شرایط حمل و زمان تحویل و نام مبداً و مقصد حمل؛
 • مدت اعتبار پیش فاکتور؛
 • شرایط و نوع ارزی که باید پرداخت شود.

فرم ثبت سفارش

پس از دریافت پروفرما، برای تکمیل فرم ثبت سفارش، به آیینامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات آن سال مراجعه و شماره تعرفه مربوط به آن معین می‌شود.

فرم ثبت سفارش کالا، در هفت نسخه تنظیم می‌شود:

 1. بانک گشایش کننده اعتبار
 2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 3. گمرک جمهوری اسلامی ایران
 4. وزارت بازگانی
 5. کامپیوتر وزارت بازرگانی
 6. وزارتخانه مجوز دهنده ورود کالا
 7. وزارتخانه تخصیص دهنده ارز

اخذ مجوز و تخصیص ارز از وزارتخانه ذیربط

گواهی عدم ساخت در داخل کشور، از طریق وزارتخانه ذیربط صادر می‌شود.

در مورد تجهیزات پزشکی و دارویی که در داخل کشور تولید نمی شود، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه ورود آن‌ها را صادر می‌کند.

براساس سهمیه ارزی دریافتی، وزارتخانه‌ها با توجه به اولویت‌های تعیین شده، به تخصیص‌ای سهمیه به واحدهای تحت پوشش خود اقدام و برگ ثبت سفارش را به مهر تخصیص ارز ممهور می کنند.

بیمه نامه

قبل از ارائه درخواست ثبت سفارش به بانک، کالا باید در یکی از موسسات بیمه معتبر، بیمه شود.

طبق ماده 70 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، بیمه مربوط به کالاهایی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد شده یا اعتباری اسنادی آن در ایران گشایش یافته، باید توسط یکی از شرکت‌های بیمه
ایرانی صادر شود.

اقدامات مقدماتی خریدار قبل از مراجعه به بانک برای گشایش اعتبار اسنادی

خریداران در ابتدا جهت گشایش اعتبار اسنادی نمی توانند به بانک مراجعه نماید.

درصورتی مجاز به انجام این کار است که با فروشنده مذاکره و تقاضای ارسال پیشنهاد کرده تا در مرود شرایط فروش کالا مورد سفارش خود، از قبل بهای واحد کالا، نحوه حمل، مقدار کالا، مدت تحویل و تاریخ حمل اطلاعاتی به دست آورده و او پیشنهادات متقابل خود را به فروشنده اعلام نماید که فروشنده براساس مذاکرات طرفی پیش فاکتور به نام خریدار صادر کرده است.

در این مرحله خریدار باید در صورت لزوم نسبت به تحصیل پروانه ورود و بیمه کالا اقدام کرده و با در دست داشتن کارت بازرگانی معتبر، پیش فاکتور و بیمه‌نامه را به بانک مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار برای کالای مورد نظر بنماید.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد.

بارنامه

اصول و کلیات بیمه باربری

بارنامه، سندی برای مالکیت کالا و اطمینان خاطر برای بانک بازکننده اعتبار اسنادی است.

و همچنین دلیل وجود قرارداد حمل کالا از مبدا به مقصد است که توسط حمل کننده امضاء می شود.

انواع بارنامه

 • بارنامه هوایی
 • بارنامه دریایی
 • راه آهن
 • رسید پستی
 • بارنامه پستی
 • کامیون و یا سراسری و مشترک

گواهی بازرسی

این گواهی باید مطابقت کالا را با توجه به مشخصات مندرج در اعتبار اسنادی گواهی نموده و توسط موسسه‌ای که در اعتبار اسنادی ذکر شده، قبل از حمل صادر شده باشد.

گواهی مبدا

سندی است که کشور تولید کننده کالای فروخته شده را معلوم می سازد و توسط اتاق بازرگانی کشور مبداء صادر می‌شود.

اینکوترمز و رایج ترین اصطالحات آن

برای بدست آوردن اطلاعات در این زمینه حتما مقالات زیر را بررسی کنید.

انواع حمل ونقل و مسئولیت، مصونیت در قرارداد

 • حمل و نقل دریایی
 • حمل و نقل زمینی
 • حمل و نقل هوایی

اصول و کلیات بیمه باربری

 مسئولیت

 1. تحویل کالا در مقصد به گیرنده به همان میزان و صورتی که در مبدا از فرستنده دریافت شده است.
 2. جبران هر‌گونه کسری کالا به غیر از کسری‌های متعارف.
 3. جبران هزینه‌های تاخیر در تحویل.
 4. جبران خسارت وارده به کالا.
 5. انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز خسارت یا توسعه آن در هنگام وقوع حادثه.
 6. سایر مسئولیت‌هایی که بر طبق قرارداد به عهده حمل کننده دریایی واگذار خواهد شد.

مصونیت

 1. خسارت ناشی از عیب ذاتی کالا
 2. عدم بسته بندی مناسب برای حمل دریایی
 3. بارگیری و تخلیه کالا توسط فرستنده یا گیرنده
 4. عدم اظهار درجه خطرناکی و اشتعال کالا
 5. عدم اظهار ارزش واقعی کالا

بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل، بیمه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذار دریافت می کند چنانچه در جریان حمل، کالا دچار خسارت شود و یا بیمه‌گذار هزینه‌هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود، زیان وارده و هزینه‌ها را جبران نماید.

شرایط پیوست کلوز‌های بیمه باربری

برای آشنایی با تمامی خطرات حمل و نقل و کلوز‌های بیمه باربری توصیه می شود کلوزهای بیمه باربری را مطالعه کنید.

وظایف بیمه‌گذار پس از وقوع خسارت

 1. پیشگیری از توسعه خسارت
 2. انجام اقدامات لازم برای حفظ حقوق در مقابل مسئولین خسارت

الف) بسته‌های مفقود شده

 • درخواست خسارت از متصدیان حمل و نقل یا مقامات بندری و گمرکی و دیگر اشخاص ثالث

ب)  آسیب‌های مشهود

 • درخواست بازدید از متصدیان حمل
 • درخواست خسارت از شخص مسئول
 • درخواست بازدید از بیمه‌گر
 • دادن اخطار کتبی به متصدی حمل و نقل

ج) آسیب‌های غیر مشهود

به هیچ وجه به متصدیان حمل و نقل رسید بدون قید و شرط ندهد و در بارنامه یا رسیدی که به متصدی حمل و نقل می دهد حق خود را برای مطالبه خسارت حفظ کند.

د) عدم تحویل

 • تنظیم صورت مجلس عدم تحویل یا گواهی کتبی کسر تخلیه
 • چنانچه ظرف 7 ماه از تاریخ ورود وسیله حمل به مرز، یا تخلیه کالا از کشتی، گواهی کسر تخلیه صادر نشده؛ از موسسه حمل و نقل به موجب اظهار‌نامه رسمی، درخواست خسارت کند.

اسناد لازم برای دریافت خسارت

 • اصل بیمه‌نامه؛
 • اصل یا رونوشت فاکتور؛
 • گواهی مبدا؛
 • صورت بسته بندی کالا با مشخصات کامل؛
 • اصل بارنامه حمل؛
 • گواهی بازدید؛
 • مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل؛
 • در صورت عدم تحویل کالا، علاوه بر اسناد فوق، برگ رسمی گواهی کسر تخلیه که توسط موسسه حمل و نقل صادر شده است.

منتشرشده توسط

mahsa abbasnezhad

کارشناس سئو و مدیر تولید محتوا آینده سازان آسایش فردا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *