مقاوله نامه

مقاوله نامه کنوانسیون سی ام آر | متمم کنوانسیون سی ام ار در 12 ماده

 

 

قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده ( C M R )

ژنو

پنجم جولای 1978 ( 1357/4/14 )

سازمان ملل متحد

مقاوله نامه کنوانسیون قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده

مقاوله نامه

طرف های این مقاوله نامه که طرف های کنوانسیون قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده ( C M R ) که در تاریخ نوزدهم می 1956 ( 1335/2/29 ) در ژنو منعقد می باشند، بشرح زیر موافقت مینمایند.

ماده 1

از لحاظ این مقاوله نامه کنوانسیون یعنی کنوانسیون قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده ( C M R ).

ماده 2

ماده 23 کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می شود:

ا) متن زیر جایگزین بند 3 میگردد:

3_ معذالک میزان غرامت نباید از 33/8 واحد محاسبه برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا تجاوز کند.

2) در پایان این ماده بندهای 7 و 8 و 9 زیر اضافه می شود:

  • بند 7

واحد محاسبه مذکور در این کنوانسیون عبارت است از حق برداشت مخصوص ( S D R ) که توسط صندوق بین المللی پول تعریف شده است. مبلغ مذکور در بند 3 این ماده به پول رایج ملی کشوری که دادگاه مامور رسیدگی به دعوی در آن قرارداد بر مبنای ارزش پول مذکور در تاریخ صدور حکم یا تاریخ مورد تراضی طرفین تبدیل خواهد گردید.

ارزش پول ملی برحسب حق برداشت ویژه کشوریکه عضو صندوق بین المللی پول باشد طبق رویه تعیین ارزش که بوسیله صندوق بین المللی پول در تاریخ مورد بحث برای خدمات و معماملات آن پول مجری است، محاسبه خواهد شد.

ارزش پول رایج ملی برحسب حق برداشت ویژه کشوریکه عضو صندوق بین المللی پول نیست طبق رویه ایکه بوسیله آن کشور تعیین میشود محاسبه می گردد.

  • بند 8

با وجود این، کشوریکه عضو صندوق بین المللی پول نیست و قانون آن کشور اجازه اجرای مقررات بند 7 این ماده را نمی دهد، ممکن است در تاریخ تصویب مقاوله نامه کنوانسیون یا الحاق به آن یا هر تاریخ بعد از آن اعلام نماید که حدود مسئولیت پیش بینی شده در بند 3 این ماده که در قلمرو کشور مزبور اجرا می گردد، 25 واحد پولی خواهد بود.واحد پولی موضوع این بند معادل 31/10 گرم طلا و درجه خلوص 900 در هزار میباشد تبدیل مبلغی که در بند مشخص گردیده به پول رایج ملی طبق قانون کشور مربوط بعمل خواهد آمد.

  • بند 9

ماحسبه مذکور در جمله آخر بند 7 و تبدیل ذکر شده در بند 8 این ماده بطریقی انجام خواهد شد که حتی الامکان ارزش بیان شده در پول ملی کشور با ارزش واقعی بیان شده در مبلغ مذکور در بند 3 این ماده یکسان باشد.

کشورها باید دبیر کل سازمان ملل متحد را از رویه محاسبه یا نتیجه تبدیل موضوع بندهای 7 و 8 این ماده در کشور خود ( برحسب مورد ) همزمان با تودیع سند ماده 3 این مقاوله نامه مطلع سازند. همچنین در صورتیکه تغییری در یکی از موارد مذکور انجام گیرد باید باطلاع دبیرکل برسد.

مقررات نهایی

ماده 3

1) این مقاوله نامه برای امضای کشورهائیکه کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشند اعم از اینکه عضو کنوانسیون اقتصادی اروپا بوده یا طبق بند 8 شرایط ( قرارداد ) کمیسیون با سمت مشاور به کمیسیون پذیرفته شده اند باز خواهد بود.

2) این مقاوله نامه برای الحاق هر یک از کشورهائیکه طبق بند 1 این ماده عضو کنوانسیون می باشند باز خواهد بود.

3) کشورهائیکه طبق بند 11 شرایط ( قرارداد ) کمیسیون در بعضی از فعالیت های کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته و به کنوانسیون ملحق شده اند، میتوانند پس از این که این مقاوله نامه اعتبار قانونی پیدا کرد با الحاق به آن طرف مقاوله نامه نیز قرار گیرد.

4) این مقاوله نامه از تاریخ اول سپتامبر 1978 ( دهم شهریور 1357 ) لغایت 31 آگوست 1979( 1358/6/9 ) برای امضاء در ژنو و پس از آن تاریخ جهت الحاق باز خواهد بود.

5) تصویب این مقاوله نامه منحصر است به کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده و یا به آن ملحق شده باشد.

6) تصویب مقاوله نامه و الحاق به آن با تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل عملی خواهد شد.

7)  هرسند تصویب یا الحاق پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه ای در مورد این مقاوله‌ نامه یا پس از انجام تمام اقدامات لازم جهت اجرای اصلاحیه تودیع شود، نسبت به تمام طرف‌های مقاوله نامه مرعی خواهد بود.

 ماده ۴

1) این مقاوله نامه از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ مقاوله نامه لازم الاجرا خواهد بود.

2) پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور اولیه برای هر کشور دیگری که مقاوله نامه را تصویب کرده یا به آن ملحق شود، این مقاوله ‌نامه از نودمین روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق توسط کشور مزبور برای آن کشور لازم الاجرا خواهد بود.

 ماده ۵

1)  هر کشور طرف مقاوله نامه می‌تواند با اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از مقاوله نام کناره گیری نماید.

2) کناره گیری از مقاوله نامه دوازده ماه پس از وصول اطلاعیه کنارگیری به دبیرکل سازمان ملل عملی خواهد شد.

3) هر کشور طرف مقاوله نامه که از کنوانسیون کناره‌گیری کند از همان تاریخ نیز ارتباطش با این مقاوله نامه قطع می شود.

ماده ۶

پس از اینکه مقاوله نامه اعتبار قانونی پیدا کرد در صورتیکه در نتیجه کناره‌گیری از آن تعداد کشورهای طرف مقاوله نامه به کمتر از پنج کشور کاهش پیدا کند از روزیکه آخرین کناره‌گیری صورت گرفت، اعتبار مقاوله نامه خاتمه پیدا می‌کند.

همچنین از تاریخی که کنوانسیون اعتبار قانونی خود را از دست بدهد این مقاوله ‌نامه نیز دیگر قدرت اجرایی نخواهد داشت.

 ماده ۷

1) ضمن سپردن سند تصویب یا الحاق یا هر زمانی پس از آن، هر کشوری می‌تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام نماید که این مقاوله ‌نامه به تمام یا قسمتی از قلمروهای آن کشور که کشور مزبور مسئول روابط بین المللی آنها بوده و اطلاعیه موضوع ماده ۴۶ کنوانسیون نسبت به آن قلمروها توسط وی انجام شده بسط داده شود.

این مقاوله ‌نامه در قلمرو و یا قلمروهای نامبرده در اطلاعیه از نودمین روز پس از دریافت آن توسط دبیرکل قابل اجرا خواهد بود.

در صورتیکه در روز مذکور مقاوله نامه هنوز اعتبار قانونی پیدا نکرده باشد، از روزی که چنین اعتباری پیدا کند قابل اجرا خواهد بود.

2) هر کشوری که طبق بند قبل خواهان اجرای مقاوله ‌نامه در هر یک از قلمروهای کشور خود که مسئول روابط بین‌المللی آن می‌باشد گردد، می تواند با رعایت مقررات ماده ۵ فوق قلمرو مذکور را به طور جداگانه از شمول مقاوله نامه خارج سازد.

ماده ۸

هر اختلافی که بین دو یا چند عضو مقاوله نامه راجع به تفسیر یا اجرای این مقاوله نامه بروز نماید و طرف‌های مربوط نتوانند آن را از طریق مذاکره یا طرق دیگری حل کنند، ممکن است بنابر تقاضای هر یک از اعضاء متعاهد مربوطه برای حل آن به دیوان عدالت بین المللی ارجاع گردد.

 ماده ۹

1) هر کشور عضو مقاوله نامه می تواند در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این مقاوله‌ نامه طی اطلاعیه‌ای بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت ماده ۸ این مقاوله نامه نمی داند. سایر اعضاء مقاوله‌ نامه نسبت به هرعضو مقاوله نامه که چنین اعلام نموده است الزامی به رعایت ماده ۸ نخواهند داشت.

2) اعلام موضوع بند یک این ماده را می توان هر زمان با ارسال اطلاعیه ای به عنوان دبیرکل سازمان ملل پس گرفت.

3) هیچ شرط دیگری نسبت به مقررات این مقاوله نامه اجازه داده نخواهد شد.

 ماده ۱۰

1) سه سال پس از به اجرا درآمدن مقاوله نامه هر یک از اعضاء مقاوله نامه می‌توانند طی اطلاعیه‌ای بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا نماید که اجلاسی بمنظور تجدید نظر در مقررات مقاوله نامه تشکیل گردد.

دبیرکل موضوع تقاضا را باطلاع تمام اعضاء مقاوله نامه خواهد رسانید. در صورتیکه ظرف چهار ماه تاریخ اطلاع دبیرکل، تعدادی از اعضاء مقاوله نامه که شماره آنها از یک چهارم کل کمتر باشد نباشد، موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعلام نماید دبیرکل اقدام به برگزاری اجلاس تجدید نظر خواهد کرد.

2) در صورتیکه با برگزاری اجلاس موضوع بنده قبل موافقت شود دبیرکل مراتب را باطلاع تمام اعضای مقاوله نامه رسانیده و از آنها دعوت خواهد کرد که ظرف سه ماه هر نوع پیشنهادی برای طرح در اجلاس دارند ارائه نمایند. دبیرکل دستور موقت اجلاس را همراه با متن پیشنهادات رسیده حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس طی  بخشنامه‌ای باطلاع تمام اعضاء مقاوله نامه خواهد رسانید.

3) دبیرکل سازمان ملل تمام کشورهای موضوع بند 1 و 2 ماده ۳ و کشورهایی که طبق بند ۳ ماده ۳ به عضویت این مقاوله‌ نامه درآمده اند را به تمام جلساتی که مطابق با این ماده تشکیل می‌شود دعوت خواهد کرد.

 ماده ۱۱

علاوه بر اطلاعیه های پیش بینی شده در ماده 10 دبیرکل سازمان ملل به کشورهای اشاره شده در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ و کشورهائیکه طبق بند ۳ ماده ۳ به عضویت این مقاوله ‌نامه درآمده‌اند موارد زیر را اطلاع خواهد داد :

الف) تصویب ها و الحاقهای تازه تحت مقررات ماده ۳،

ب) تاریخ لازم الاجرا شدن مقاوله ‌نامه مطابق با ماده ۴،

ج) اطلاع های دریافتی موضوع بند 2، ماده ۲،

د) کناره گیری های طبق مقررات ماده ۵،

ه) خاتمه اعتبار قانونی مقاوله نامه براساس ماده ۶،

و) اطلاعیه های واصله مطابق با ماده ۷،

ز) اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های واصله طبق بندهای 1 و 2 ماده ۹،

ماده ۱۲

پس از سی و یکم آگوست 1۹۷۹ ( نهم شهریور ماه ۱۳۵۸ ) نسخه اصلی این مقاوله‌ نامه نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و مشارالیه رونوشت های مصدقی از آن را جهت هر یک از کشورهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ این مقاوله ‌نامه ارسال خواهد داشت.

در تاریخ پنجم جولای ۱۹۷۸ ( چهاردهم تیر ماه ۱۳۵۷ ) در ژنو در یک نسخه به زبان‌های انگلیسی و فرانسه که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشند خاتمه پذیرفت.

بمنظور گواهی مراتب فوق، اینجانب امضاء کننده زیر با داشتن اختیارات لازم این مقاوله‌ نامه را بنام

امضا نموده ام.