گروه D قوانین اینکوترمز 2020

 

قوانین اینکوترمز 2020 به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد.

مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد.

برای آشنایی با گروه های مختلف اینکوترمز لینک های زیر را بررسی کنید.

قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰

گروه C قوانین اینکوترمز 2020

گروه D

 • تحویل کالا در مقصد

گروه D شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

Delivered at Place) DAP)

قوانین اینکوترمز 2020

تحویل در محل معین

مسئولیت ها

فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با ارسال کالا به مقصد را بر عهده دارد.

DAP بدان معنی است که خریدار مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات مرتبط با بارگیری کالا و ترخیص گمرک برای واردات کالا به کشور مقصد مشخص شده را بر عهده دارد.

فروشنده وظیفه بارگیری کالا را نیز بر عهده دارد.

فروشنده کالا های صادراتی را ترخیص می کند و کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با تحویل کالا و بارگیری آنها را در ترمینال در بندر یا محل مقصد بر عهده دارد.

خریدار مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات موجود از نقطه تحویل به بعد را بر عهده می گیرد.

شیوه حمل و نقل

این قاعده برای انواع شیوه های حمل و نقل و همچنین در جایی که انواعی از آن به صورت همزمان به کار برده می شوند، استفاده می شود.

محل تحویل

این مورد باید به صورت دقیق توسط طرفین معامله تعیین شود، چرا که مسئولیت و ریسک کالا تا لحظه تحویل بر عهده فروشنده و از آن به بعد بر عهده خریدار است.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق این قاعده فروشنده مسئولیت ترخیص برای صادرات کالا را بر عهده دارد، اما هیچ گونه مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مقصد ندارد و این وظایف بر عهده خریدار است.

در صورتی که خریدار موفق به انجام مراحل واردات کالا نشود کالا در انبار می ماند و مطابق قرارداد پرداخت ضرر و زیان متحمله بر عهده خریدار می باشد.

Delivered at Place Unloaded) DPU)

قوانین اینکوترمز 2020

تحویل در محل تخلیه شده

این قاعده قبلا به عنوان اصطلاح تحویل در ترمینال (DAT) شناخته شده است، اما در اینکوترمز ۲۰۲۰ به نام (DPU) تغییر نام یافته است.

مسئولیت ها

فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با تحویل کالا و تخلیه کالا در محل مقصد را بر عهده دارد. مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات موجود از لحظه تخلیه بار در محل مقصد تعیین شده نهایی به بعد بر عهده خریدار خواهد بود.

شیوه حمل و نقل

این قاعده برای انواع حمل و نقل و در جایی که از چند روش حمل و نقل استفاده می شود، کاربرد دارد.

محل تحویل

محل تحویل کالا و مقصد نهایی باید به دقت توسط طرفین معامله تعیین شود، چرا که مسئولیت و‌ ریسک کالا تا پایان تخلیه آن در مقصد نهایی بر عهده فروشنده است و این مورد باید به طور واضح مشخص شود.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق قاعده DPU ترخیص برای صادرات کالا بر عهده فروشنده می باشد و اما هیچ مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مقصد ندارد.

Delivered Duty Paid) DDP)

قوانین اینکوترمز 2020

تحویل کالا در مقصد با پرداخت عوارض گمرکی واردات

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده DDP به این معنی است که فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با ارسال کالا به محل مقصد تعیین شده را برای بارگیری و ترخیص برای واردات بر عهده دارد.

مسئولیت ها

مطابق این قاعده تمامی مسئولیت ها و ریسک ارسال کالا در محل مقصد تعیین شده توسط دو طرف بر عهده فروشنده است و از آن به بعد ریسک و مسئولیت ها به خریدار منتقل می شود.

شیوه حمل و نقل

این قاعده برای هر نوع شیوه حملی کاربرد دارد و همچنین برای مواردی که به شیوه های مختلف کالا را منتقل می کنند نیز کاربرد دارد.

محل تحویل

با توجه به این نکته که تا زمان ترخیص کالا برای واردات تمامی هزینه ها و مسئولیت ها بر عهده فروشنده است، تعیین دقیق این مورد می تواند از بروز اختلاف و زیان جلوگیری کند.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

در این قاعده علاوه بر اینکه فروشنده مسئولیت ترخیص برای صادرات کالا را بر عهده دارد، همچنین مسئولیت پرداخت هزینه گمرکی ترخیص کالا برای واردات در کشور مقصد و ترخیص آن را نیز بر عهده دارد.

بنابراین مطابق این قاعده فروشند بیشترین مسئولیت را بر عهده می گیرد.

 

گروه C قوانین اینکوترمز 2020

 

قوانین اینکوترمز یا اصطلاحات تجاری بین‌المللی (International Commercial Terms) شامل مجموعه‌ی از اصطلاحات است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در رابطه با قوانین تجاری بین‌المللی منتشر می‌شود.

اینکوترمز 2020 چیست؟

همانطور که در مقالات قبلی بیان کردیم اینکوترمز دارای چهار گروه است که گروه F و E را در مقاله ی قوانین اینکوترمز گروه E و F توضیح دادیم و امروز به گروه C می پردازیم.

گروه C

 •  فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید.
 • خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است.

Cost and Freight) CFR)

قوانین اینکوترمز

 

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CFR، به معنای هزینه و کرایه حمل تا مقصد است.

 • هزینه بیمه با خریدار ؛
 • هزینه حمل با فروشنده‌ ؛
 • عقد قرارداد بیمه با خریدار ؛
 • عقد قرارداد حمل با فروشنده است.

مسئولیت ها

فروشنده کالاها را در مقصد تعیین شده بر روی عرشه کشتی تحویل می دهد و هزینه حمل بار را به بندر مقصد بر عهده دارد.

خریدار کلیه خطرات مربوط به کالا را از زمان تحویل کالا روی کشتی در بندر تعیین شده بر عهده می گیرد.

شیوه حمل و نقل

این قاعده تنها برای حمل کالا به صورت دریایی و در آبراه های داخلی کاربرد دارد.

محل تحویل

باید توجه داشته باشید که در CRF دو بندر به عنوان مقصد شناخته می شود، اولی بندری است که در آن کالا تحویل خریدار داده می شود به این ترتیب مسئولیت به خریدار منتقل می شود.

و فروشنده کالا را به بندر دوم تحویل می دهد که به عنوان مقصد اصلی شناخته می شود.

اما فروشنده باید در قرارداد طی کند که نقطه تحویل ریسک بندر اول می باشد.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

فروشنده مطابق قاعده CRF باید مراحل صادرات کالا و ترانزیت را بر عهده بگیرد با این حال مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مقصد ندارد.

Cost Insurance and Freight) CIF)

قوانین اینکوترمز

با توجه به قوانین اینکوترمز CIF به معنای هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد است.

مخصوص حمل دریایی می‌باشد.

کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد.

هزینه حمل و بیمه، عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

مسئولیت ها

فروشنده کالاها در عرشه کشتی بندر تعیین شده تحویل می دهد.

فروشنده هزینه حمل و بیمه را به بندر مقصد را بر عهده دارد.

اما ریسک کالا تنها تا زمانی که فروشنده محموله را در عرشه کشتی تحویل خریدار می دهد، بر عهده فروشنده است.

خریدار مسئولیت کلیه هزینه های مرتبط با بارگیری کالا در بندر مقصد و ترخیص کالاها برای واردات را بر عهده دارد.

شیوه حمل و نقل

این قاعده تنها برای حمل دریایی و آبراه های داخلی کاربرد دارد.

محل تحویل

در قاعده CIF نیز دو بندر اهمیت دارند، در بندر اول که محموله روی کشتی تحویل داده می شود ریسک کالا به خریدار منتقل می شود و اما هزینه های انتقال کالا در بندر دوم توسط فروشنده خاتمه می یابد.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق این قاعده فروشنده مسئولیت ترخیص به جهت صادرات کالا را نیز بر عهده دارد اما در قبال انجام مراحل واردات کالا در کشور مقصد مسئولیتی ندارد.

Carriage Paide TO) CPT)

قوانین اینکوترمز

CPT به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است.

ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل‌کننده می‌دهد خاتمه میابد.

هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین شده در قرارداد و هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی به عهده خریدار است.

مسئولیت ها

مطابق این قاعده زمانی که فروشنده کالا را به اولین حمل کننده و در محل تعیین شده تحویل می دهد، به ریسک خود خاتمه می دهد.

اما مسئولیت انتقال کالا تا مقصد نهایی اعم از هزینه کرایه را بر عهده دارد ولی مسئولیتی در قبال تهیه بیمه ندارد.

شیوه حمل و نقل

قاعده CPT برای هر نوع شیوه ی حمل و همچنین به صورت مرکبی، کاربرد دارد.

محل تحویل

مطابق این قاعده دو محل تحویل وجود دارد که اولین محل تحویل منجر به خاتمه ریسک فروشنده می شود و دومین محل تحویل به عنوان مقصد نهایی و خاتمه دهنده مسئولیت فروشنده محسوب می شود.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق این قاعده فروشنده باید مراحل ترخیص برای صادرات کالا را انجام دهد اما مسئولیتی در قبال واردات کالا در کشور مبدا ندارد.

Carriage and Insurance Paid to) CIP)

قوانین اینکوترمز

در قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ CIP به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد است.

روش حمل مرکب می‌باشد.

ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد.

هزینه و عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است.

عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

مسئولیت ها

فروشنده، کالاها را به فرد حامل یا شخصی که توسط خریدار تعیین شده در محل مشخصی تحویل می دهد، و در این مرحله خطر به خریدار منتقل می شود.

فروشنده مسئولیت هزینه های حمل و نقل مرتبط با تحویل کالا و تهیه پوشش بیمه به محل تعیین شده مقصد را بر عهده دارد.

مطابق قاعده CIP، فروشنده اکنون مسئولیت خرید سطح بالاتری از پوشش بیمه را بر عهده دارد.

شیوه حمل و‌نقل

این قاعده برای انواع شیوه های حمل و نقل و همچنین در مواقعی که بیش از یک شیوه حمل به کار می رود، کاربرد دارد.

محل تحویل

مطابق قاعده CIP دو مقصد اهمیت دارند، در مقصد اول با تحویل کالا به خریدار و یا فرد حامل ریسک به خریدار منتقل می شود، ولی فروشنده همچنان مسئولیت تحویل کالا تا مقصد دوم که مقصد نهایی محسوب می شود را بر عهده دارد.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

بر اساس این قاعده، فروشنده تنها مسئولیت ترخیص برای صادرات کالا را بر عهده دارد و در زمینه واردات کالا در کشور مقصد مسئولیتی بر عهده ندارد.

قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰

قوانین اینکوترمز گروه E و F

اینکوترمز که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است، تعهدات خریداران و فروشندگان را روشن می کند و از سردرگمی در قراردادهای بازرگانی بین المللی جلوگیری می کند.

incoterms به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است، که در این بلاگ به تفسیر گروه E و گروه F می پردازیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه اینکوترمز 2020 مقاله اینکوترمز 2020 چیست؟ را مطالعه کنید.

اینکوترمز 2020 چیست؟

گروه E

 • تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا

Ex Works) EXW)

قوانین اینکوترمز

در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه ها، ازجمله بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا برعهده خریدار است.

فروشنده در روش EXW تعهدات خود را تا زمان تحویل بار در مبدا انجام می دهد.

خریدار تمام ریسک و هزینه را از زمان دریافت محصولات در مبدا از فروشنده تا زمان تحویل محصولات به مقصد آن، بر عهده دارد.

فروشنده هیچ تعهدی برای بارگیری کالا یا ترخیص آنها برای صادرات کالا ندارد.

مسئولیت ها

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ ، EXW به این معنی است که فروشنده وقتی کالا در دسترس خریدار قرار می دهد، معمولاً در محل فروشنده، تعهدات خود را انجام داده است.

فروشنده باید کالا ها را بطور مناسب یا مطابق آنچه در توافق بین هر دو طرف تعیین شده است بسته بندی کند.

خریدار وظیفه بارگیری کالاهای موجود و حمل و نقل آن ها و… را برای رسیدن کالا به مقصد نهایی بر عهده دارد.

محل تحویل

طرفین معامله باید در قرارداد، محل دقیق تحویل بار را تعیین کنند، اگر محل با توافق طرفین مشخص نشود ‌ممکن است فروشنده بار را در محلی تحویل دهد که ریسک بالاتری برای خریدار داشته باشد.

ریسک بارگیری توسط فروشنده

از زمانی که بار تحویل خریدار داده می شود، مسئولیت و ریسک بارگیری و تمام مراحلی که در ادامه طی می شود بر عهده خریدار خواهد بود و از فروشنده سلب مسئولیت می شود.

با وجودی که مطابق EXW، کالا در محل انبار و یا تولید تحویل خریدار داده می شود.

فروشنده با امکاناتی که در اختیار دارد بارگیری کالا را انجام می دهد، مسئولیت هر گونه آسیب وارده به کالا و یا از بین رفتن آن بر عهده خود خریدار خواهد بود.

به همین جهت توصیه می شود که دو طرف معامله توافقی برای بر عهده گرفتن ریسک از بین رفتن کالا صورت بگیرد.

در صورتی که تمایلی به بر عهده گرفتن ریسک بارگیری کالا در محل فروشنده نداشته باشید می توانید از قاعده FCA استفاده کنید.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق EXW، کالا در محل انبار فروشنده تحویل خریدار داده می شود و از آن پس فروشنده هیچ مسئولیتی در ادامه مسیر نخواهد داشت.

بنابراین توصیه می شود از این اینکوترمز برای صادرات بین المللی کالا استفاده نکنید و بیشتر برای معاملات محلی و داخلی از آن بهره ببرید.

برای صادرات کالای بین المللی از قاعده FCA استفاده کنید که در آن هزینه و مسئولیت صادرات کالا بر عهده فروشنده است.

گروه F

 • تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد.

Free Carrier) FCA)

قوانین اینکوترمز

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ FCA به معنی تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدا است.

با توجه به اینکه محل تحویل کشور فروشنده می باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک محل بارگیری می‌باشد.

هزینه حمل و بیمه با خریدار است.

مسئولیت ها

فروشنده وظیفه تحویل کالا در محل انبار خود یا در یک مکان مشخص را دارد.

بر حسب محلی که برای تحویل کالا در نظر گرفته می شود مسئولیت بارگیری مشخص می شود.  البته که خطر و ریسک بارگیری کالا بر عهده خریدار است.

در نسخه اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده FCA طرفین معامله می توانند موافقت کنند که در صورت نیاز خریدار قبض بارگیری را برای فروشنده صادر کند.

از طرف دیگر، فروشنده و خریدار ممکن است توافق کنند که فروشنده کالا ها را به انباری غیر از انبار فروشنده مانند انبار حمل و نقل کالا یا پایانه حمل و نقل منتقل کند.

انتقال خطر یا مسئولیت انتقال کالا ها از فروشنده به خریدار هنگام تحویل کالا در محل نامگذاری شده می باشد.

در این حالت، خریدار وظیفه بارگیری کالا را بر عهده دارد.

در هر دو مورد، فروشنده باید کالاها را بطور مناسب یا مطابق آنچه در توافق بین دو طرف مشخص شده است، بسته بندی کند.

علاوه بر این، فروشنده مسئولیت ترخیص صادرات کالا را نیز بر عهده دارد.

شیوه حمل و نقل

FCA می تواند برای هر نوع شیوه حمل و نقل از طریق هوایی، کامیون، راه آهن، کشتی یا به کمک چند حالت استفاده شود.

محل تحویل

محل تحویل کالا از فروشنده به خریدار در یک قرارداد فروش مطابق با قاعده FCA می تواند در هر محلی اعم از انبار فروشنده و یا جایی غیر از آن باشد.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق FCA، فروشنده مسئولیت انجام مراحل صادرات کالا را بر عهده دارد، اما در عین حال مسئولیتی در زمینه پرداخت هزینه های صادرات و واردات کالا در کشور مقصد ندارد.

Free Alongside Ship) FAS)

قوانین اینکوترمز

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا

محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد حمل و بازرسی با خریدار است.

مسئولیت ها

مطابق قوانین FAS، فروشنده وقتی کالا را در کنار کشتی در بندر تعیین شده به خریدار تحویل می دهد تعهد خود را انجام داده است.

خریدار وظیفه بارگیری کالا های موجود و حمل و نقل آن ها و سایر موارد لازم برای رسیدن کالا به مقصد نهایی را بر عهده دارد.

شیوه حمل و نقل

این قاعده تنها مختص حمل دریایی و آبراه های داخل کشور، زمانی که طرفین قصد تحویل کالا را در کنار کشتی داشته باشند به کار می رود.

محل تحویل

طرفین باید محل دقیق تحویل کالا را در بندر تعیین شده را مشخص کنند به این جهت که تا آن لحظه هزینه های حمل با فروشنده خواهد بود.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

در این قاعده ترخیص کالا و مراحل صادرات کالا بر عهده فروشنده است، با این وجود فروشنده مسئولیتی در قبال واردات و ترخیص کالا در کشور مقصد و هزینه های آن نخواهد داشت.

Free On Board) FOB)

قوانین اینکوترمز

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا

فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است.

هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بازرسی با خریدار است.

مسئولیت ها

فروشنده هنگامی که در عرشه کشتی در بندر تعیین شده محموله را تحویل می دهد، به ریسک خود خاتمه می دهد.

خریدار کلیه خطرات و هزینه کالاها را از این لحظه به بعد بر عهده می گیرد.

شیوه حمل و نقل

این قاعده تنها مختص حمل دریایی و آبراه های داخل کشور، زمانی که طرفین قصد تحویل کالا را در عرشه کشتی داشته باشند به کار می رود.

محل تحویل

مطابق این قاعده تحویل کالا در عرشه کشتی در بندر تعیین شده توسط طرفین معامله صورت می گیرد.

تشریفات گمرکی صادرات کالا

مطابق قاعده FOB فروشنده مسئولیت انجام مراحل صادرات کالا و ترخیص آن را بر عهده دارد اما در عین حال در برابر واردات کالا در کشور مقصد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

اینکوترمز 2020 چیست؟

اینکوترمز چیست؟

از ابتدا در حمل و نقل های بین المللی، اختلاف در شیوه های تجارت و تفسیر حقوقی بین تاجران کشورهای مختلف وجود داشت.

به خاطر جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم و اختلافی در حمل و نقل بین المللی نیاز به مجموعه مشترک قوانین دارد.

از این رو قوانین مشترکی باید توسط طرفین یک معامله رعایت شوند.

برای تسهیل تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی International Chamber of Commerce ( ICC ) مجموعه ای از اصطلاحات اینکوترمز را منتشر کرد، که به طور رسمی با اصطلاحات بین المللی بازرگانی شناخته می شود.

Incoterms® 2020

طرفین درگیر در تجارت داخلی و بین المللی معمولاً از این اصطلاحات برای کمک به درک یکدیگر و تبیین دقیق شرایط تجاری خود استفاده می کنند.

اینکوترمز که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است، تعهدات خریداران و فروشندگان را روشن می کند و از سردرگمی در قراردادهای بازرگانی بین المللی جلوگیری می کند.

امروزه اینکوترمز در بستر جدید تجارت الکترونیک ICC در دو قالب چاپی و دیجیتالی در دسترس است.

همچنین برای دسترسی آسان‌تر به این قوانین، نسخه‌های جدید آن به 29 زبان ترجمه شده اند که زبان فارسی نیز از این قضیه مستثنی نیست.

تفاوت اصلی بین اینکوترمز ۲۰۲۰ و اینکوترمز ۲۰۱۰

۱. اصطلاح تحویل در ترمینال ( DAT ) به تحویل در محل تخلیه شده ( DPU ) تغییر کرده است.

این تغییر نام حاکی از این واقعیت است که تحویل می تواند در هر مکانی اتفاق بیفتد، و دیگر ضرورتی برای تحویل بار فقط در یک ” ترمینال ” حمل و نقل نیست و کالا در مقصد مورد نظر می تواند تخلیه شود.

۲. بیمه حمل و نقل: برای قانون CIP ( حمل و بیمه پرداخت می شود )، سطح پوشش مورد نیاز کلاس ( A ) در نظر گرفته شده است، که سطح پوشش بالاتری از سطح پوشش بیمه کلاس ( C ) در اینکوترمز ۲۰۱۰ است.

برای قانون CIF ، تغییری صورت نگرفته است و در سطح پوشش بیمه کلاس ( C ) باقی مانده است.

۳. اینکوترمز ۲۰۲۰ تلاش می کند تا بر اساس FCA در رابطه با صدور بارنامه با درج عبارت On Board به فروشنده کمک کند. طرفین معامله می توانند موافقت کنند که در صورت نیاز خریدار قبض بارگیری را برای فروشنده صادر کند.

۴. قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ اکنون وضعیتی را پوشش می دهد که خریدار یا فروشنده، کالا را بدون استفاده از خدمات شخص ثالث با استفاده از وسایل نقلیه خود حمل کند.

قوانین incoterms ۲۰۲۰ چه مواردی را روشن می کند؟

اینکوترمز

 • ریسک

اینکوترمز مشخص می کند که چه زمانی محموله از فروشنده به خریدار منتقل شود.

 • هزینه ها

اینکوترمز مشخص می کند چه کسی مسئولیت پرداخت کدام هزینه ها را برعهده دارد.

 • مسئولیت ها

قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ همچنین مشخص می کند که چه مسئولیت هایی بر عهده کدام یک از طرفین معامله است.

همچنین تعیین می کند مسئولیت هایی همچون اقدام برای بیمه، اخذ پروانه صادرات، واردات، حمل و نقل و لجستیک بر عهده کدام یک از طرفین معامله است.

اینکوترمز ۲۰۲۰ به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار  همچون مسائل زیر پاسخ می‌دهد.

 • حمل کالا ها
 • ترخیص کالا
 • واردات و صادرات کالا ها
 • چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد
 •  ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد

اصطلاحات مختلف اینکوترمز 2020 معمولاً با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی.

incoterms به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است که شامل ۱۱ اصطلاح اصلی و تعدادی اصطلاح ثانویه است که به خریداران و فروشندگان کمک می کند تا مفاد یک قرارداد را به شکلی واضح تر مطرح کنند.

بنابراین، خطر تفسیر نادرست مفاد قرارداد به حداقل می رسد.

هر یک از ۱۱ اصطلاح قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ بر اساس شیوه حمل و نقل در مقاله های بعدی توضیح خواهیم داد برای اطلاعات بیشتر با آینده سازان آسایش فردا همراه باشید.